Postupak zaprimanja

Postupak zaprimanja građevnog otpada u reciklažnom dvorištu Reciklator d.o.o.:

1. Neopasni otpad prihvaća se u reciklažnom dvorištu ukoliko su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

  • Uspostavljen poslovni odnos korisnika s tvrtkom RECIKLATOR d.o.o. (ugovor, narudžba, garancija plaćanja za slučaj odgode plaćanja; alternativno plaćanje gotovinom ili kreditnim karticama)

2. Postupak zaprimanja:

  • Dovezeni otpad mora se nalaziti na Listi otpada kojim se gospodari u reciklažnom dvorištu, sukladno Dozvoli za gospodarenje otpadom, te je uvjet postojanje slobodnog kapaciteta skladištenja u reciklažnom dvorištu. 
  • Kupac mora imati ispunjenu ispravnu, zakonom propisanu prateću dokumentaciju (Prateći list – obrazac PL-O). Vozač predaje osobnu iskaznicu djelatnicima reciklažnog dvorišta skupa sa Pratećim listom.
  • Ukoliko je sve navedeno ispunjeno, djelatnici reciklažnog dvorišta puštaju kamion na kolnu vagu i vrše vizualnu provjeru otpada na kamionu. 
  • Otpad ne smije biti kontaminiran miješanim komunalnim ili industrijskim otpadom, posebnim vrstama otpada ili opasnim otpadom kao i svim vrstama azbestnih, izolacijskih proizvoda (zvučne-, termo- i hidro-izolacije), bojama, tekućim otpadima ili nekim drugim nekompatibilnim otpadom koji ga čini neupotrebljivim. 
  • Podmetanje kontaminiranog otpada, a nakon otkrića takvog pokušaja, za posljedicu ima jednokratnu naplatu – penalizaciju korisnika sukladno važećem cjeniku, te nakon prijave nadležnim inspekcijskim službama, korisniku se vraća takav otpad.
  • Uredna vizualna kontrola, ispunjen odgovarajući Prateći list „PL-O obrazac“, predan identifikacijski dokument vozača nakon čega se pristupa odvagi te se kamion sa otpadom upućuje na Prihvatni depo gdje se materijal istresa.
  • Dodatna vizualna kontrola se vrši na Prihvatnom depou. Ukoliko je sve u skladu sa Pratećim listom, kamion se upućuje na kolnu vagu gdje se vaga prazan. 
  • Printa se odvaga te se unosi u informacijski sustav i vrši naplata ovisno o vrsti kupca i uvjetima poslovnog odnosa.

Recikliranje

Recikliranje

Svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe ili materijal za zatrpavanje.

Drugi postupci oporabe

Drugi postupci oporabe

Svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada za korisnu namjenu, kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

Zbrinjavanje

Zbrinjavanje

Svaki postupak koji nije oporaba, čak i kad postupak ima za sekundarnu posljedicu obnovu tvari ili energije.