Prvo reciklažno dvorište za građevni otpad u Splitsko - dalmatinskoj županiji

Prvo reciklažno dvorište za građevni otpad u Splitsko - dalmatinskoj županiji

Pravilno zbrinite građevni otpad!

Pravilno zbrinite građevni otpad!

Prvo RDGO za građevni otpad u Splitsko - dalmatinskoj županiji

Prvo RDGO za građevni otpad u Splitsko - dalmatinskoj županiji

Reciklator je trenutno jedino reciklažno dvorište za građevni otpad na našem području.

Vidi

Pravilno zbrinite građevni otpad!

Pravilno zbrinite građevni otpad!

Pravilnim zbrinjavanje građevnog otpada utječemo na smanjenje onečišćenja okoliša, a time i na očuvanje zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta.

Gospodarenje građevnim otpadom

Gospodarenje građevnim otpadom

Moderne tehnologije omogućavaju da se i većina građevnog otpada može iskoristiti kao sekundarna sirovina.

Zašto Reciklator?

Reciklator je prvo reciklažno dvorište za građevni otpad u Splitsko - dalmatinskoj županiji. Cilj otvaranja reciklažnog dvorišta smanjenje je broja ilegalnih odlagališta građevnog otpada te njegovo pravilno zbrinjavanje sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske i Europskoj legislativi. Tako ćemo izravno doprinijeti smanjenju onečišćenja okoliša i poboljšati kvaliteta života svih stanovnika i posjetitelja Splitsko – dalmatinske županije.

Veliki potencijal građevnog otpada

 

Na razini Europske unije, tijek građevnog otpada smatra se prioritetnim budući da je količinom najznačajniji te ima velik potencijal za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine oporabe. U Hrvatskoj se proizvede više od 2 milijuna tona građevinskog otpada pa, iako se 80% može ponovno upotrijebiti, samo se 7% građevinskog otpada reciklira ili zbrinjava na prihvatljiv način, dok se 11% izdvoji kao sekundarna sirovina.

 

Veliki potencijal građevnog otpada

Gospodarenje građevnim otpadom i njegova oporaba

Rješavanje građevnog otpada prepoznato je kao jedan od najvećih prioriteta u smanjenju onečišćenja okoliša, a time i očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta. Za rješavanje problema, nužno je pravilno gospodariti otpadom, odnosno slijediti red prvenstva gospodarenja otpadom, i to: sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, drugi postupci oporabe te zbrinjavanje otpada. U današnje vrijeme, pomoću modernih tehnologija omogućeno je da se i većina građevnog otpada može iskoristiti kao sekundarna sirovina a zbrinjavanje otpada, koje uključuje i odlaganje otpada, najmanje je poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Prednosti oporabe

Recikliranje

Recikliranje

Svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe ili materijal za zatrpavanje.

Drugi postupci oporabe

Drugi postupci oporabe

Svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe ili materijal za zatrpavanje.

Zbrinjavanje

 Zbrinjavanje

Svaki postupak koji nije oporaba, čak i kad postupak ima za sekundarnu posljedicu obnovu tvari ili energije.